Mentor

Ieder kind krijgt een eigen mentor toegewezen. Deze mentor werkt op de groep van het kind en is het aanspreekpunt voor ouders als zij informatie willen delen en/of krijgen. De naam van de mentor staat op het plaatsingscontract vermeld. Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken.

Leidsters observeren de kinderen gedurende de hele dag, indien nodig leggen wij zaken schriftelijk vast. Het doel van observeren is voor ons om zo goed mogelijk qua begeleiding en materialen aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Ieder kind is uniek. Een kind kan ook extra uitdaging nodig hebben. De basis is dat een kind zich prettig voelt in zijn vel.

Indien een leidster zich zorgen maakt over een kind. Wordt dit kind extra in de gaten gehouden door de mentor van het kind en andere direct betrokken leidsters. Alle bevindingen worden schriftelijk vastgelegd. De mentor bespreekt zijn bevindingen met de ouders en/of school. Samen met ouders en/of school wordt overlegd welke acties er ondernomen moeten worden en door wie. Dit kan bijv. zijn: het inschakelen van een logopediste tot aanmelding met een hulpvraag bij Icare. De mentor kan de ouders bijstaan bij het vinden van de juiste instantie en zal ondersteuning bieden waar nodig.

Minimaal 1 maal per jaar vindt er een 10 minuten gesprek plaats waar mentor en ouders samen bespreken hoe het met het kind gaat en hoe de opvang verloopt. Indien gewenst door één of beide partijen kan een extra 10 minuten gesprek worden ingepland